Events

 
4/3/2024
12:00 PM  Community Prayer
Community Prayer @12n
 
4/3/2024
7:00 PM  Bible Study Class
 
4/7/2024
7:00 PM  Bible Study Class
The Beatitudes, Matthew 5:1-12 via zoom
 
4/7/2024
7:00 PM  Bible Study Class
The Beatitudes, Matthew 5:1-12
 
4/7/2024
7:00 PM  Bible Study Class
 
4/10/2024
12:00 PM  Community Prayer
Community Prayer @12n
 
4/10/2024
7:00 PM  Bible Study Class
 
4/14/2024
7:00 PM  Bible Study Class
The Beatitudes, Matthew 5:1-12 via zoom
 
4/14/2024
7:00 PM  Bible Study Class
The Beatitudes, Matthew 5:1-12
 
4/14/2024
7:00 PM  Bible Study Class
 
4/17/2024
12:00 PM  Community Prayer
Community Prayer @12n
 
4/17/2024
7:00 PM  Bible Study Class
 
4/21/2024
7:00 PM  Bible Study Class
The Beatitudes, Matthew 5:1-12 via zoom
 
4/21/2024
7:00 PM  Bible Study Class
The Beatitudes, Matthew 5:1-12
 
4/21/2024
7:00 PM  Bible Study Class
 
4/24/2024
12:00 PM  Community Prayer
Community Prayer @12n
 
4/24/2024
7:00 PM  Bible Study Class
 
4/28/2024
7:00 PM  Bible Study Class
The Beatitudes, Matthew 5:1-12 via zoom
 
4/28/2024
7:00 PM  Bible Study Class
The Beatitudes, Matthew 5:1-12
 
4/28/2024
7:00 PM  Bible Study Class